Pracownicy samodzielni

Dr hab. Stefan TURNAU

Urodził się w Krakowie w 1931. Studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1950 - 1953 i 1956 - 1959.
 • Doktorat - 1967,
  Rysunek i znak graficzny jako niewerbalne środki nauczania matematyki (promotor prof. dr A. Z. Krygowska), Wydział Matematyki i Fizyki WSP w Katowicach.

 • Habilitacja - 1979,
  Rola podręcznika w kształceniu pojęć i rozumowań matematycznych na poziomie pierwszej klasy ponadpoczątkowej, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Profesor nadzwyczajny Akademii Pedagogicznej w Krakowie - 1991.

 • Praca: WSP w Krakowie (1958 - 1995); kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki (1974 - 1995); Uniwersytet Rzeszowski (1995 - 2006). Okresowo: nauczyciel matematyki i fizyki w szkołach średnich (1953 - 1970) w Rzeszowie, Miechowie, Dąbrowicy, Krakowie (XIII LO); Bedford School w Anglii (1980 - 1981), University of Georgia w Athens i Liberal Arts College w Belmont w USA (1981 - 1983).


 • Problematyka badawcza: problemy nauczania matematyki na wszystkich poziomach kształcenia (modernizacja treści, poszukiwanie środków nauczania matematycznej metody, rozwijanie matematycznych aktywności uczniów i studentów), badania dydaktyczne w Polsce i na świecie, kształcenie nauczycieli matematyki.


 • Promotor 7 doktorów:
  H. Pieprzyk (1981, Rola gier w nauczaniu matematyki w niższych klasach szkoły podstawowej);
  I. Trzcieniecka Schneider (1988, Błędy definiowania, wnioskowania i formułowania pytań popełniane przez studentow kierunków nauczycielskich - typy, przyczyny i konsekwencje (na podstawie badań studentow lat pierwszych WSP));
  G. Mustafa (1993, Próba przeniesienia na grunt szkoły jemeńskiej pewnych doświadczeń nauczania matematyki wypracowanych w Polsce, w szczególności z zakresu liczb całkowitych i ułamków);
  A. Demby (1994, Rozwój procedur stosowanych przez uczniów klas V-VIII przy przekształcaniu wyrażeń algebraicznych);
  B. Rożek (1999, Schemat myślowy szeregowo-kolumnowego układu figur u dzieci w wieku od 6 do 9 lat);
  B. Pawlik (2005, Fałszywe przekonania dotyczące przekształceń geometrycznych na płaszczyźnie w rozumowaniach studentów matematyki);
  E. Śmietana (2005, Wpływ interwencji nauczyciela na aktywność matematyczną ucznia uzdolnionego w procesie rozwiązywania matematycznego problemu).

 • Promotor około 260 magistrów i 100 licencjatów

 • Publikacje: Autor (współautor) ponad 300 publikacji, artykułów, tłumaczeń, w tym książek:

  Rola podręcznika w kształceniu pojęć i rozumowań matematycznych na poziomie pierwszej klasy ponadpoczątkowej (1978),
  Logiczny wstęp do matematyki (1974, 1984),
  Wykłady o nauczaniu matematyki (1990),
  Cabri i czworokąty (1994).

  Współautor podręczników:
  Matematyka klasa 4 (1979, 1980),
  Matematyka 1, podręcznik do liceum ogólnokształcącego i liceum zawodowego (1991, 1993),
  Matematyka dla Ciebie dla klas 4-6 szkoły podstawowej, seria (1999 - 2007).
Podręcznik Matematyka klasa 4
S. Turnau, M.Ciosek, M.Legutko


Oryginalny podręcznik dla szkoły podstawowej, w którym położono nacisk na rozwijanie pojęć matematycznych i aktywność twórczą ucznia wykorzystując dialogi uczniów w sytuacjach im bliskich, zabawy i gry matematyczne, tangram, zadania nietypowe, problemy, zagadki i ciekawostki.
S. Turnau, M.Ciosek, M.Legutko, WSiP, 1979, 1980


  Były członek Komitetu Matematyki PAN, przedstawiciel Polski w ICMI.

 • Współpraca z zagranicą:
  członek, wiceprzewodniczący i przewodniczący CIEAEM (1977 - 1984), czynny udział w 20 konferencjach CIEAEM, w 4 konferencjach ICME, 3 konferencjach ERME; międzynarodowy koordynator w projekcie EFS Comenius "Transforming Mathematics Education with the Help of Teaching-Research Methodology. Krygowska Project of Professional Development of Teachers-Researchers"; (2005 - 2008).


 • Praca w redakcjach:
  redaktor naczelny Dydaktyki Matematyki - Rocznika Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1992 roku.
  członek komitetów redakcyjnych:
  Educational Studies in Mathematics (1979 - 1990),
  Mathematics Education Library (od roku 1988),
  Matematyka (1970 - 1976) i (1992 - 2007),
  Oświata i Wychowanie (1975 - 1979),
  Nauczyciele i Matematyka (1992 - 1998).

Strona główna